Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Faaliyet Raporu

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

2019 YILI

(01 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİ)

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

            Kuruluşu ve Tarihçesi

A- Misyon ve Vizyon

1-Misyon

2-Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2-Meslek Yüksekokulumuzun Organları

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

2-Teşkilat Yapısı

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-İnsan Kaynakları

5-Sunulan Hizmetler

6-Diğer Hizmetler

7-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ VE HİZMETLER

Temel Politikalar ve Öncelikler

A-Eğitim Politikaları

B-Sosyal Politikalar

C-Akademik Politikalar

D-Araştırma ve Geliştirme Politikaları

E-Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

2-Performans Sonuçları

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstün Yönlerimiz

B-Zayıf Yönlerimiz

C-Önümüzdeki Fırsatlar

D-Önümüzdeki Tehditler

V- SORUNLAR ÖNERİLER VE TEDBİRLER

A-Sorunlar

B-Öneriler

C-Tedbirler

VI-İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

I-GENEL BİLGİLER

Kuruluşu ve Tarihçesi:

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu İnönü Üniversitesi bünyesi içerisinde 03.10.1994 yılında kurulmuş olup, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7141 Sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

 1995–1996 öğretim yılında Pazarlama Programı, 1997–1998 öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2016-2017 öğretim yılında Turist Rehberliği Programı ile 2018-2019 öğretim yılında İkram Hizmetleri Programı eğitim öğretime başlamıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.08.2002 tarih ve 1592–16525 sayılı yazılarında Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılanması nedeniyle mevcut olan programların isimleri; Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü adı altında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü adı altında Pazarlama Programı olarak kalmasına karar verilmiştir.

Kale Meslek Yüksekokulu adının; Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi konusundaki 15.08.2013 tarihli Rektörlüğümüzün teklifi, Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yüksekokulumuz bünyesinde Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü adı altında Turist Rehberliği ile İkram Hizmetleri programlarının açılması teklifi 23.12.2014 tarih ve 75850160-104.01.01.01/74847 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür. Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turist Rehberliği Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle eğitim öğretime başlamıştır. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü İkram Hizmetleri Programı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle eğitim öğretime başlamıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için YÖK kararıyla Pazarlama Programına birinci sınıfına öğrenci alınmamıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı itibariyle tüm programlarda müfredat güncellemesi yapılmıştır.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı itibariyle Yüksekokulumuzun talebi ve gerekçesi doğrultusunda İkram Hizmetleri Programı adının “Aşçılık Programı” olarak kabul edilmesi Yükseköğretim Kurulu Kararıyla uygun görülmüştür. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı itibariyle Aşçılık Programına öğrenci alımına başlanmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı itibariyle Yüksekokulumuzun talebi ve gerekçesi doğrultusunda Pazarlama Programının kapanmaması için 35 öğrenci alınması teklifi Üniversitemiz Senatosunca uygun görülmüş ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmiştir.

Yüksekokulun Asli Görevi:

Yüksekokulumuzun açılış nedeni ve asli görevi; Pazarlama ve Turizm alanında ara insan gücü yetiştirilmesi amacıyla ön lisans düzeyinde örgün eğitim-öğretim sunmaktır.

Personel Durumu:

Yüksekokulumuz; Üniversitemizin Kale ilçesindeki yerleşkesinde Eylül 2014 yılından bu yana örgün eğitim-öğretim hizmeti vermekte olup, bünyesinde on bir akademik, üç idari personel, iki yardımcı hizmetli personel, yedi sürekli işçi (dört güvenlik personeli, 3 temizlik personeli) üzere toplam 23 personel görev yapmaktadır.

            Öğrenci Durumu:

Yüksekokulumuzda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başı itibariyle 235 öğrenci örgün eğitim görmektedir.

Pazarlama Programında 33

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında 86

Turist Rehberliği Programında 72

İkram Hizmetleri Programında 5

Aşçılık Programında 39

Öğrenci öğrenim görmektedir.

 Bugüne kadar mezun olan öğrenci sayımız 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dönem sonu itibariyle 1102’dir.

Yüksekokulumuz Programlarının 2019 ÖSYM Taban ve Tavan Puanları:

Ösym YKS 2019 sınav sonuçlarına göre en yüksek ösym tavan puan programı; Turist Rehberliği Programı olup, en düşük Ösym taban puan programı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programıdır.

Programların taban ve tavan puanları ise şöyledir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı:189,815 – 235,819

Turist Rehberliği Programı:173,686 – 312,333

Aşçılık Programı:212,750 – 293.533

A-MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;

Turizm ve Pazarlama alanlarında kamu ve özel sektörlerle işbirliği içinde olup ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu, ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan, nitelikli, idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip ara elemanları yetiştirmektir. Yüksekokulumuz değişen dünya koşularında insani değerlere saygılı, sorgulayıcı ve kendi alanlarında bilimsel bilgilerle donanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış, çağdaş, demokratik, laik ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim sürecine katkıda bulunarak toplumun ve öğrencilerin beklentilerini karşılamayı hedef edinmiştir.

Vizyonumuz;

Bilim ve Teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal ve psikolojik beklentilere cevap verebilen, kendini sürekli yenileyebilen, araştırma yapan kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci,  öğretim elemanı ve idari personeli ile mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yüksekokulumuzun görevleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 12. Maddesinde belirtilmiş olup;

 1. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yayım ve danışmanlık yapmak,
 2. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
 3. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini,     söz, yazı veya diğer araçlarla yapmak,
 4. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak, kamu kuruluşlarına öneride bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
 5. Eğitim-Öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
 6. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlara uygun meslek elemanlarının yetiştirilmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
 7. Eğitim teknolojisi üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
 8. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasında eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmenlerini kurmak, verimli çalışmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

Ayrıca, Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, pazarların küreselleşmesi, iletişimin artması,  bilgi alış verişinin ve ulaşımın kolaylaşması, serbest ticaret engellerinin kaldırılması yönündeki gelişmeler ülkelerin ulusal ekonomilerini etkilemiş ve rekabeti ön plana çıkarmıştır. İşletmelerin ürettikleri çok çeşitli mal ve hizmeti zamanında kaliteli olarak teslim etmek konusunda daha duyarlı olmaları, teknolojiyi anlayan uygulayabilen, verimli ve kaliteli mal hizmeti üretebilen yüksek nitelikli iş gücünü, kaynakların etkili ve verimli kullanımını, en az kullanarak en çok yarar sağlama ilkesini hayata geçirilmesini ön plana çıkarmıştır.

            Ülkemizde de uluslararası rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek mal ve hizmetlerin üretilmesinde görev alacak işgücünün yetiştirilmesinde; diğer Meslek Yüksekokullarının olduğu gibi, Meslek Yüksekokulumuzun, ülkemizin giderek artan mesleki-teknik eğitimli iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi görevi vardır.

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZUN ORGANLARI

Yüksekokulumuzun organları 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 20. Maddesine göre Müdür,  Meslek Yüksekokulu Kurulu ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’dur.

Meslek Yüksekokul Müdürü

            Yüksekokul Müdürü Yüksekokul ve birimlerin temsilcisidir. Yüksekokul Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
 2. Her öğretim yılı sonunda ve Meslek Yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
 3. Meslek Yüksekokulunun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Meslek Yüksekokulu bütçesi ile ilgili öneriyi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun da görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
 4. Meslek Yüksekokulu birimleri ile her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 5. 2547 sayılı kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Meslek Yüksekokulu Kurulu

Meslek Yüksekokulu Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Meslek Yüksekokulu Kurulunun Görevleri Şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulu Kurulu Eğitim-Öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan program ve Eğitim-Öğretim takvimlerini kararlaştırmak.
 2. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna üye seçmek.
 3. 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktadır.

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

            Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.  

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

 1. Meslek Yüksekokulu Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek.
 2. Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.
 3. Meslek Yüksekokulunun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
 4. Müdürün Meslek Yüksekokulu yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.
 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek.
 6. 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-FİZİKSEL YAPI

Yüksekokulumuz Eylül 2014 yılından bu yana Üniversitemizin Kale ilçesindeki yerleşkesinde 3 Bloktan oluşan binasında eğitim-öğretim hizmeti yürütmektedir. Yüksekokulumuz kampüsünde 42.500 m2 açık alan, yaklaşık 7000 m2 ise kapalı alan bulunmaktadır.

Yüksekokul binasında

20 adet personel ofisi

2 adet arşiv ve malzeme odası

9 adet derslik

2 adet uygulama laboratuvarı

1 adet bilgisayar laboratuvarı (30 kişilik)

1 adet kütüphane

2 adet okuma salonu ( toplam 100 m2 ve 80 kişilik)

1 adet internet salonu (10 kişilik)

1 adet konferans salonu (150 kişilik)

1 adet toplantı salonu

1 adet kantin

1 adet yemekhane (120 kişilik) bulunmaktadır.

2- TEŞKİLAT YAPISI    

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

           Bilgi Kaynaklarımız;

 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu
 5. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu kanunlar başta olmak üzere hizmetlerin yürütülmesi sırasında uygulanması gereken diğer kanunlarla birlikte, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, tüzük, tebliğ, karar ve benzeri yürürlükteki mevzuatlardan oluşmaktadır.

            Teknolojik Kaynaklarımız;

Bilgisayara dayalı, internet bağlantıları ile muhtelif yazılım programlarından oluşmaktadır.

4-İNSAN KAYNAKLARIMIZ

            Eğitim-Öğretim Hizmetleri:

Yüksekokulumuzda 2 Dr.Öğr.Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Pazarlama Programında; 1 Dr.Öğr.Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında; 1 Dr.Öğr.Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, Turist Rehberliği Programında; 3 Öğretim Görevlisi görev yapmakta olup, Pazarlama Programında 1 Akademik personelimiz 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi gereği 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görevlendirilmiştir.

İdari Hizmetler:

Yüksekokulumuzun idari hizmetlerinin yürütülmesinde bir yüksekokul müdürü ve iki yüksekokul müdür yardımcısının yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, bir yüksekokul sekreteri vekili, iki memur ve iki yardımcı hizmetli Yüksekokulumuzda görevlendirilmiştir.

Destek Hizmetleri:

            Yüksekokulumuzun güvenlik ve temizlik işleri için kadrosu Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde olan yedi sürekli işçiden yüksekokul binasının ve çevresinin bakım ve temizliği için 3 sürekli işçi, güvenlik hizmeti için ise 4 sürekli işçi görevlendirilmiştir.

5-SUNULAN HİZMETLER

Yüksekokulumuzun açılış nedeni ve asli görevi; Turizm ve Pazarlama alanında ara insan gücü yetiştirilmesi amacıyla ön lisans düzeyinde örgün eğitim ve öğretim sunmaktır.

Yüksekokulumuzda halen dört programda eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Yüksekokulumuz programlarında çeşitli konularda araştırma projeleri de hazırlanmaktadır.

1-Yazı İşleri Birimi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulda gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreterinin EBYS sisteminden sevk etmiş olduğu yazıların kayıtlarını almak, havale etmek, cevaplarını yazmak, belgeleri dosyalamak ve arşivlemek. Akademik ve idari personelin özlük işlerini (dilekçe, yıllık izin, mazeret izni, görevlendirme izni, sağlık izni ve intibak işlemi vb.) yaparak Yüksekokul Müdürlüğüne onaya sunmak ve onaydan sonra gerekli yazışmaları yapmak. Yüksekokul Müdürlüğünce akademik ve idari personel ile ilgili alınan kararların Rektörlük Makamına yazılarını yazmak. Akademik personelin görev süreleri yenileme talepleri ile ilgili dilekçeleri kayda alarak sevklerini yapmak, Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak ve gerekli yazışmaları yapmak. Yüksekokul Müdürlüğünün; Yüksekokul Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı atamaları ile ilgili akademik personelin idari görevlere atanmaları ile ilgili yazışmaları yapmak. Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu gibi karar tutanaklarını yazmak, onaya sunmak Rektörlük Makamına ve ilgili birimlere göndermek. Güncel akademik ve idari personel listelerini hazırlamak. Akademik ve idari personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmaları yapmak. Yazı İşleri Bürosunda yapılan bütün iş ve işlemlerle ilgili belgeleri dosyalamak ve arşivlemek.

2-Öğrenci İşleri Birimi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulda gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci otomasyon sistemindeki tüm öğrenci işlemleri (okula kayıt, yatay geçiş, ders kayıt, mezuniyet, kayıt silme, kayıt dondurma vb. gibi) ile öğrencilerden gelen dilekçeleri kayda alarak sevklerini yapmak, Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak ve öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları yapmak. Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreterinin EBYS sisteminden sevk etmiş olduğu yazıların gereğini yapmak, cevaplarını yazmak, belgeleri dosyalamak ve arşivlemek. Öğrenci staj işlemlerinin başlangıcından sonuna kadar olan bütün resmi işlemleri (staj sigorta giriş ve çıkış, staj sigorta e-bildirge işleri) yapmak. Öğrenci İşleri Bürosunda yapılan bütün iş ve işlemlerle ilgili belgeleri dosyalamak ve arşivlemek.

3-Tahakkuk İşleri Birimi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulda gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla her ay akademik ve idari personel maaş işlerini yapmak, onaya sunmak ve Strateji Dairesine teslimini sağlamak. Ek ders ve sınav ücreti işlerini yapmak, onaya sunmak ve teslimini sağlamak. Yeni başlayan personelin sgk girişini, ayrılan personelin SGK çıkışını ve maaş kesme belgesini yapmak. Sözleşmeli personelin e-bildirge işlerini yapmak. Görevlendirilen personelin geçici ve sürekli görev yolluklarını yapmak. Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Sekreterinin EBYS sisteminden sevk etmiş olduğu mali işler ile ilgili (maaş, bütçe, ödenek, ödemeler, yolluk, ek ders, satın alma, taşınır işleri vb.) yazıların gereğini yapmak, cevaplarını yazmak, belgeleri dosyalamak ve arşivlemek. Personelin emekli kesenekleri ile ilgili belgeleri düzenlemek ve Strateji Dairesine teslimini sağlamak. Memur sendikaları formlarını ilgili yerlere teslim etmek. Yüksekokul bütçesine tanımlanmış ödenek kalemlerine göre yapılacak satın alma işlemlerini başından sonuna kadar (onay, piyasa, araştırması, teklif verme, fatura kesimi, malzeme teslimi) takibini yapmak, belgeleri hazırlamak, ödeme evrakına bağlamak, imzadan sonra Strateji Dairesine teslimini sağlamak. Yüksekokula ait; elektrik, su, telefon ve faks faturalarını ödeme emri düzenleyip, imzadan sonra Strateji Dairesine teslimini sağlamak. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin kayıtlarını yapmak, devir işlemlerini yapmak, satın alınan taşınırları sisteme kayıt etmek, ekonomik ömrünü tamamlayan taşınırların hurdaya ayrılması için komisyona sunmak, tüketim malzemelerinin depodan giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, yılsonu tüm taşınırların sayım işlemini yapmak, döküm cetvellerini hazırlamak, onaya sunmak ve Strateji Dairesine teslimini sağlamak. Mali işler ile ilgili yapılması zorunlu olan tüm işleri yapmak ve yürütmek. Tahakkuk İşleri Bürosunda yapılan bütün iş ve işlemlerle ilgili belgeleri dosyalamak ve arşivlemek.

6- DİĞER HİZMETLER

Malatya Turgut Özal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulumuz öğrencileri ile akademik ve idari personeline, güvenlik hizmeti, kantin-kafeterya ve yemekhane hizmeti ile temizlik işleri hizmetleri yürütülmektedir.

7-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Yüksekokulumuzun yönetimi teşkilat yapımızdaki yetki, sorumluluk ve görev dağılımına dikkat edilerek hiyerarşik düzene uygun bir şekilde yapılmaktadır. Müdüre bağlı iki Müdür Yardımcısı, üç Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Sekreteri Vekili hizmetlerin yürütülmesinde Yönetim ve İç kontrol Sistemini oluşmaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

A-EĞİTİM POLİTİKALARI

 1. Öğrencilerin yaratıcı, ezbere dayalı olmayan, açık fikirliliği ve araştırmacılığını ön plana çıkaracak anlayışı benimseyerek öğrencilere kaliteli eğitim ve öğretimi verebilecek imkân ve olanakları oluşturmak.
 2. Derslerin uygulamaya yönelik işlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
 3. Ders içeriklerini hem mesleki bilgi ve birikimi hem de çalışma hayatını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmasını sağlamak.
 4. Dersliklerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, teknolojik açıdan yeterli hale getirilmesini sağlamak.
 5. Öğrencilere yönelik olarak teknik ve mesleki geziler düzenlemek.

B-SOSYAL POLİTİKALAR

 1. Öğrencilerin yaşama tam olarak hazırlanabilmelerinin önemli bir yönü de onların toplumsal, kültürel ve sportif yönlerden gelişmelerini sağlamaktır.
 2. Sosyal ve kültürel ortamların oluşturulması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

C-AKADEMİK POLİTİKALAR

 1. Akademik personelin araştırma-geliştirme konusunda desteklenmesi ve teşvik edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.
 2. Akademik personelin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla kurs ve seminerlere katılımını sağlamak.

D-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKALARI

Araştıran ve bilgi üreten öğrencilerimize içinde yaşadığı topluma ve bölgeye katkı sağlayacak projelerin ve çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

6-DİĞER HUSUSLAR

Yüksekokulumuz içinde bir iş talep ve takip sistemini oluşturmak, Rektörlük ve üniversitemizin diğer birimleri ile işbirlikleri koordine edecek planları oluşturmak ve uygulamak yolunda çaba sarf edilecektir. Bölgedeki Mühendis Odaları, Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği imkânlarını geliştirmek için çaba sarf edilecektir. Her birimin mezunlarıyla ilgili bir CV tabanı yaratmasını sağlamak ve mezun olan öğrencilerin işe yerleşme oranını arttırma yolunda bir referans sistemi oluşturmak için Üniversitemiz Bilgi işlem Dairesi ile ortaklaşa çalışma yapılması planlanmaktadır. Yüksekokulumuzun ulusal ve uluslararası işbirliğinin, kurumsal imajın ve etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak açısından bilimsel araştırmalara önem ve öncelik verilecektir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 B-PERFORMANS BİLGİLERİ

I-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere giren hakemli dergilerde yapılan yayınlar

YAYIN TÜRÜ   SAYISI
Uluslararası Makale (SCI, SCI-E, SSCI, AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makale) 2
Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makale 1
Ulusal Makale 1
Uluslararası Bildiri 8
Ulusal Bildiri 1
Kitap

Diğer Faaliyetler

FAALİYET TÜRÜ SAYISI  
Kongre ve Konferans Üniversitemizin paydaşlarından biri olduğu 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı’na tüm akademik personelimizle birlikte üç gün boyunca katılarak destek verdik.
Seminer
Bilgilendirme Toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve beraberindeki akademik heyet, 8 Mayıs 2019 tarihinde Yüksekokulumuzda akademik ve idari personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.8 Mayıs 2019 tarihinde Rektörümüz ile Yüksekokulumuz Müdür ve Müdür Yardımcıları Kale Belediye Başkanı Murat Koca’yı ziyaret etti.10 Ekim 2019 tarihinde Yüksekokulumuzda öğrencilerimize yönelik “Oryantasyon Programı” düzenlenmiştir.TUI Hotels Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer ve Şirket Danışmanı Av. Kaan Şahinalp Yüksekokulumuzu ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.  
Özel Gün ve Etkinlikler   15-20 Nisan 2019 Turizm Haftası kapsamında Yüksekokulumuzda “Ağaç Dikimi” etkinliği gerçekleştirdik. 13 Haziran 2020 tarihinde Yüksekokulumuz Konferans Salonu’nda son sınıf öğrencilerimize “Mezuniyet Töreni” düzenledik.28 Temmuz 2019’da MalatyaPark AVM’de akademisyenlerimizin katıldığı “Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri” kapsamında stant açarak aday öğrencilerimize her türlü bilgi ihtiyacına destek olduk.17 Ağustos 2019’da Aşçılık Bölümü akademisyenleri MalatyaPark’ta “Cumali Şef’le Mutfak Atölyesi” etkinliğine katılarak minik şeflerle bir araya geldi.31 Ekim 2019 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı (MATÖV)  İstişare Toplantısı’nda Aşçılık Bölümü öğrencilerimiz organizasyon ön hazırlık, protokol servisi ve sunumda destek verdiler.Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım 2019 tarihinde “11.11 Geleceğe Nefes Seferberliği”nde Kale’de fidan dikimi gerçekleştirdik. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali Kapanış Gecesi’nde Aşçılık Bölümü öğrencileri organizasyona teknik destek verdiler.
Kültürel Etkinlikler   Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Futbol Turnuvası’na katılan Yüksekokulumuz futbol takımı, tüm maçlardan galip çıkarak şampiyon oldu.Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Doğa Sporları Festivali kapsamında Yüksekokulumuz öğrencileri Levent Vadisi gezisine katıldı.28 Kasım 2019’da Yüksekokulumuz Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında ödüllü şef Kenan Culum’u ağırladık.19 Aralık 2019 tarihinde Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerinin yarıştığı “Ne Kadar Rehbersin?” isimli ödüllü bilgi yarışması düzenledik.17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında belirli kategorilerdeki yemek yarışmalarına katılan Aşçılık Bölümü’nden iki öğrencimiz iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Büro Amirliği tarafından organize edilen “Hepimiz Oradaydık 15” projesi kapsamında İstanbul Çanakkale gezisine Yüksekokulumuzdan öğrencilerimiz katıldı.
Eğitim Üniversitemiz bünyesinde verilen Ürün Tanıtım Temsilciliği (ÜTT) Eğitimi kapsamında üç akademik personelimiz eğitim vermiştir.TUI Hotels & Resort Türkiye ile Yüksekokulumuz arasında imzalanan protokol ile TUI Hotel’lerinde öğrencilerimize staj ve iş imkânları sunulmuştur.

2-PERFORMANS SONUÇLARI

Stratejik hedeflerin gerçekleşme derecelerinin belirlenmesinde aşağıda belirtilen basit

Performans parametreleri kullanılmıştır.

 Performans Parametresi Kapsamı Ölçüm şekli  
Projeksiyon cihazı bulunan sınıf Bilgisayarlı sınıflar   Sınıf sayısı 6 (bilgisayarlı)
Web de Online- erişim imkanı olan bölüm sayısı Mezun öğrencilere yönelik  Bölüm sayısı  3
Dokümanları Web ortamında ilan edilen dersler   Online ders notlarına Erişim Ders sayısı 76  
Yayınlar Makale+Bildiri+Kitap Yayın sayısı 13  
Eğitim Etkinlikleri Kongre ve Konferans, Seminer, Çalıştay vb. etkinlikler  Etkinlik sayısı 6  

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ -1 Eğitim-öğretimi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek
STRATEJİK HEDEF-4  
AÇIKLAMA MTÜ Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri
  PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Ölçü Birimi Proje sayısı
Gerçekleşen değer ————-
  Hedefin Gerçekleşme yüzdesi  
 STRATEJİK AMAÇ -2 Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak bilgi üretimini arttırmak
STRATEJİK HEDEF-2 Yapılan Bilimsel Yayın
AÇIKLAMA Öğretim elamanlarının toplam 13 adet bilimsel yayını vardır.
  PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ   Ulusal Makale
Ölçü Birimi Bilimsel yayın sayısı
Gerçekleşen değer 1
Hedefin Gerçekleşme yüzdesi  
STRATEJİK HEDEF-4 Uluslararası ve ulusal kongrelerde bildiri sunmak
AÇIKLAMA Ulusal ve Uluslararası kongrelerde 9 adet bildiri sunulmuştur
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ   Ölçü Birimi Bildiri sayısı
Gerçekleşen değer 9
Hedefin Gerçekleşme yüzdesi
  STRATEJİK AMAÇ -6 Üniversitemiz ile Sanayi, Tarım ve Turizm İşletmeleri işbirliği başta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan alanlarda hizmet üretmek.
STRATEJİK HEDEF-8 Meslek elemanlarının eğitimine destek olmak amacıyla meslek örgütleriyle yılda en az üç defa seminer düzenlemek.
AÇIKLAMA   Üniversitemiz bünyesinde verilen Ürün Tanıtım Temsilciliği (ÜTT) Eğitimi kapsamında üç akademik personelimiz eğitim vermiştir. 28 Kasım 2019’da Yüksekokulumuz Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında ödüllü şef Kenan Culum’u ağırladık. TUI Hotels & Resort Türkiye  İnsan Kaynakları Direktörü Satı Murat Demirer ve Şirket Danışmanı Av. Kaan Şahinalp konuşmacı olarak katılım gösterdikleri Kariyer Sohbetleri adlı etkinlik düzenlendi.
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ   Ölçü Birimi Seminer ve etkinlik sayısı
Gerçekleşen değer 3
Hedefin Gerçekleşme yüzdesi
STRATEJİK AMAÇ -7   İnsan kaynaklarımızı geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF-2 Üniversitemiz öz kaynaklarını kullanarak akademik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılımlarını sağlamak.
AÇIKLAMA
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ   Ölçü Birimi Kurs sayısı
Gerçekleşen değer
Hedefin Gerçekleşme yüzdesi  

3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda verilmiş olan Performans göstergeleri akademik personelin eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışındaki etkinliklere dayalı olarak seçilmiştir.

4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans ölçülmesinde kullanılan veriler birimlerden gelen bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Birimlerde bu bilgiler kişilerin beyanına dayalı olarak hazırlanmaktadır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu alt bölümde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nun üstün yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri verilmiştir.

A-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nun Üstün Yönleri

1-Fiziksel koşulların ve nitelikli akademik personelin şimdilik yeterli olması.

2-Bilgi birikimine ve köklü bir deneyime sahip olunması.

3-Mezun öğrenciler için sağlanan çalışma alanının geniş olması.

4-Eğitim olanaklarının bölgeye göre yüksek olması.

5-Kurumsallaşmış olması.

6-Modern yeni bir binaya sahip olunması.

7-Öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilecekleri Kalegöl Otelinin yakın olması.

8-Yeni ve güncel programların açılması.

9-Aşçılık programında öğrenim gören öğrencilerin pratiklerini geliştirmek ve deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla mutfak projesinin hayata geçirilmesi.

B-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nun Zayıf Yönleri

1-Meslek Yüksekokulu’na girişte YGS-6 puanının düşük olması.

2-Eğitimsel araç-gereç eksikliği.

3-Dil Laboratuvarı eksikliği.

4-Kale İlçesinin şehir merkezine uzak olması.

5-Ulaştırma, alt yapı ve temel insani ihtiyaçları karşılama bakımından mevcut ilçe               koşullarının yetersizliği.

6-Sosyal imkanların kısıtlı olması.

7-Peyzaj düzenlemesinin yetersizliği.

8-Otel odası konseptinde laboratuvar eksikliği.

C-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nun Önündeki Fırsatlar

1-Malatya’nın ekonomik, turistik, ticari potansiyeli ve coğrafi konumu.

2-GAP Bölgesi’ne yakınlığı.

3-Göç alarak kentin sürekli büyümesi.

4-Bölgenin potansiyel gelişme kapasitesi.

5-Eğitim-öğretimin nitelikli olması.

6-Projelere öncülük etmesi ve bilimsel etkinlikleri artırması.

7-Kendini sürekli yenilemesi.

D-Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nun Önündeki Tehditler

1-Meslek Yüksekokullarının öğrenciler tarafından tercih edilmemesi ve Bölüm kontenjanlarının dolmaması.

2-Mezunların izlenmemesi.

3-Kaynak yetersizliği.

4-Öğrenci niteliğindeki düşüşler.

5-Sürekli gelişim ve teknolojik ilerlemeler.

            6-Öğrencilerin hedeflerinin açık olmaması.

V-SORUNLAR ÖNERİLER VE TEDBİRLER

Sorunlar

1-Öğrencilerimizin uygulama dersleri için uygulama derslerini yapacağımız okulumuz bünyesinde kurulacak yeni laboratuvarlara ihtiyaç vardır.

2-Kale ilçesinin çok dağınık bir ilçe olması ve merkez yerleşim alanına sahip olmaması nedeni ile okulumuz ve çevresinde öğrencilerimizin kullanacağı sosyal bir alan, market vb. bir alışveriş yapacağı işyeri bulunmamaktadır. Yüksekokulumuzun kantini geçen yıldan beri kapalıdır bundan dolayı öğrencilerimiz ihtiyaçlarını giderecek bir ortam bulamamakta ve bu konuda oldukça sıkıntı yaşamaktadırlar.

4-Tüm personel ve öğrencilerimizin yemek ihtiyaçları Merkez Kampüs tarafından ulaştırılmaktadır. Uygun olmayan koşullarda sağlanan bu durum, gerek hijyen gerekse yemeğin sıcaklığını olumsuz etkilemektedir.

5-Öğrencilerin okul bahçesinde vakit geçirecekleri oturma alanın eksikliği (çardak ve bank eksikliği).

6-Malatya-Kale arası belediye otobüsü sefer sayısı yetersizdir. Minibüslerin ise okulun içerisine girmeme veya öğrencileri merkezden almama gibi problemler yaşatması. Bu durum eğitim-öğretimde aksaklıklara sebep olmaktadır.

7-Yüksekokulumuz ile Malatya-Elazığ yolu arasındaki yaklaşık bir kilometrelik tali yolun genişletilmesi, yol kenarlarına yürüyüş kaldırımı yapılarak düzeltilmesi ve okul girişinin karşısına bir otobüs durağının yapılmasına ihtiyaç vardır.

8-Yüksekokulumuz İkram Hizmetleri Programının adının Yükseköğretim Kurulu kararıyla “Aşçılık Programı” olarak değiştirilmesi nedeniyle eğitim-öğretime devam edebilmesi için 3 akademik personele acil ihtiyacımız vardır. Yüksekokulumuz idari hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için 657 sayılı DMK’na tabi 1 memur, kantin ve yemekhane hizmetlerinin yürütülmesi için 1 sürekli işçi, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için ise 1 bayan güvenlik elemanına acil ihtiyacımız vardır.

Öneriler

Genç dinamik akademik kadroya sahip ve hizmet sektörüne ara elaman yetiştiren Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulumuzun ülkemize, bölgesine, şehrine ve kurumuna sorunlar başlığındaki eksikliklerin giderilmesi halinde, özellikle öğrencilerimiz ve okulumuz için hayati önem taşıyan uygulama alanı probleminin çözülmesi durumunda daha fazla katma değer ve fayda oluşturacağı kanaatindeyiz.

Okulumuz binasının zararlı haşerelerden ve hayvanlardan korunması amacıyla periyodik olarak ilaçlanması önerilmektedir.

Kale’de yer alan okulumuzun kuruluşundan beri dış cephe ve cam temizliği hiç yapılmamıştır. Profesyonel bir firma tarafından gerekli temizliğin yapılması.

Tedbirler

1-Öğrencilerimiz için sosyal etkinlikleri arttırmak.

2-Öğrencilerin uygulama derslerini yapabileceği alanların oluşturulması.

3-Personelin çalışma isteğini, performansını ve iş bilgisini artırmaya yönelik konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek.